Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/934/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.01.2023 r.)

Obowiązuje od 01.04.2023 r.

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Teren jednej gminy 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 4,60 zł 3,00 zł 2,30 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 5,80 zł 3,60 zł 2,90 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 7,00 zł 4,40 zł 3,50 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 5,20 zł 3,30 zł 2,60 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 8,00 zł 5,10 zł 4,00 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 14,60 zł 9,20 zł 7,30 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,70 zł 3,00 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 6,60 zł 4,20 zł 3,30 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 8,00 zł 5,10 zł 4,00 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 38,00 zł 23,50 zł 19,00 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 45,80 zł 28,80 zł 22,90 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 52,40 zł 32,70 zł 26,20 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 60,20 zł 37,90 zł 30,10 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 66,80 zł 41,90 zł 33,40 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 120,00 zł 60,70 zł 60,00 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 137,80 zł 70,20 zł 68,90 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 159,20 zł 88,50 zł 79,60 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 170,20 zł 91,90 zł 85,10 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 187,00 zł 101,10 zł 93,50 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 9,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.

 

WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK OŚWIĘCIM

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Posłowie i senatorowie legitymacja poselska lub senatorska
Dzieci do lat 4 dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają wskazania wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - wraz opiekunem orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Opiekunowie - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim
Osoby, które ukończyły 70 rok życia dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielniej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą w czasie podróży legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku wraz przewodnikiem legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy inwalidztwa stosowna książeczka inwalidy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i dowód osobisty
Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron  Porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stosowna legitymacja
Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola i z powrotem zaświadczenie wydane przez dyrektora stosownego przedszkola
Osoby represjonowane będące inwalidami oraz ich przewodnicy legitymacja osoby represjonowanej
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

PRZEJAZDY ULGOWE - 50%

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Studenci, osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ważna legitymacja studencka
Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami Legitymacja lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie tych uprawnień i dowód osobisty
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

PRZEJAZDY ULGOWE

WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA OŚWIĘCIM

Uchwała Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z 25.06.2014 r. z pózn. zm.

ZGODNE Z USTALONYM CENNIKIEM BILETÓW

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych ważna legitymacja szkolna
Dzieci powyżej 4 lat do 7 lat dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Emeryci, którzy ukończyli:
60 lat życia - kobiety
65 lat życia - mężczyźni
legitymacja ZUS oraz dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (poprzednio II grupa inwalidów) legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby posiadające status bezrobotnego do przejazdu na podstawie imiennego biletu okresowego na wszystkich liniach (o symbolu TS), ważnego codziennie poza niedzielami i świętami. Ulga 50% ważna karta bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wraz z dokumentem tożsamości
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem
Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

UWAGA:

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firma:

 

VECTOR CONTROLS
ul. Budowlanych 30
43-100 Tychy

 

KONTAKT:

 

Dział kontroli:                    +48 32 445 33 40

 

Dział windykacji:             +48 32 445 33 41

 

Dział obsługi pasażera:                 +48 511 321 123

 

W sprawach bardzo pilnych: +48 511 329 329, +48 505 879 183

 

strona www: http//www.vector-controls.pl

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby chcące wnieść odwołanie od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (mandatu) proszone są
o złożenie pisemnego odwołania od decyzji kontrolera w terminie  7 dni od daty wystawienia wezwania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Pasażera, które dostępne jest pod adresem:

 

https://www.kontrolabiletow.pl

 

lub klikając w formularz odwołania od opłaty dodatkowej

 

Osoby z ważnymi dokumentami uprawniającymi do przejazdu bezpłatnego, które otrzymały wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej (mandat) za brak podczas kontroli ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego proszone są o zgłoszenie się w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do kasy biletowej MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu celem zamiany opłaty dodatkowej (mandatu) na opłatę manipulacyjną.

 

Godziny otwarcia kasy biletowej MZK: poniedziałek-piątek od 7:00 do 14:15

 

Tel. do kasy: +48 33 843 17 40 wew. 114

 

 

OPŁATY DODATKOWE:

 • za brak ważnego dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 20%

400,00 zł

 • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 20%

240,00

 

 

 • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
600,00 zł

2. OPŁATY MANIPULACYJNE (za brak podczas przejazdu):

 • ważnego dokumentu przewozu,
 • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni od daty zdarzenia w MZK Oświęcim - 24,00 zł

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2019 r.,
 • Uchwała Nr LVIII/934/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.01.2023 r.,
 • Uchwała Nr XLIII/704/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r.

 

 FORMULARZ ODWOŁANIA OD OPŁATY DODATKOWEJ

Sprzedaż indywidualną biletów okresowych MZK Oświęcim prowadzą:

Kasa MZK Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15

Stare Miasto
Kiosk "Oriole" w pobliżu Cmentarza Parafialnego
ul. Dąbrowskiego 18c
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 8:00 - 13:00

Osiedle Zasole
Agencja PKO BP
ul. Obozowa 18D
w godzinach otwarcia

Osiedle Błonie
Punkt Agencji PKO BP
(była kasa Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka)
ul. Bałandy 1
w godzinach otwarcia

Osiedle Chemików
Biuro Ubezpieczenia Ebit
ul. Śniadeckiego 21
naprzeciwko „Delikatesów – PSS Społem”
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Brzeszcze
Sklep z artykułami szkolnymi i biurowymi
ul. Ofiar Oświęcimia b/n
w godzinach otwarcia

Brzeszcze – Jawiszowice
Sklep „Oriole”
ul. Łokietka
w godzinach otwarcia

Aplikacja mobilna: moBILET

      

Sprzedaż biletów okresowych w jedną stronę realizowana jest tylko przez punkty stacjonarne.

 

Sprzedaż biletów jednorazowych MZK Oświęcim prowadzą:

 • Kasa MZK Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 7, poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15
 • Aplikacja mobilna: moBILET
 • Automaty biletowe w autobusach
 • Stacjonarne automaty biletowe na przystankach: Dworzec PKP, Dąbrowskiego Kościół, Dąbrowskiego Miasto
 • "Świat Prasy" Oświęcim ul. Pilata 3 (obok Netto)
 • Sklep ORIOLE Oświęcim ul. Dąbrowskiego 18c
 • Kiosk Oświęcim ul. Szarych Szeregów
 • Kiosk Oświęcim ul. Bałandy
 • Kiosk Oświęcim ul. Dąbrowskiego (przy Kościele WNMP)
 • Sklep ABC Oświęcim ul. Nideckiego
 • Sklep ABC Oświęcim ul. Polna 15
 • Kiosk RUCH Oświęcim ul. Polna 15
 • Kiosk Oświęcim ul. Szpitalna (od strony restauracji "Galicja")
 • Kiosk Oświęcim ul. Tysiąclecia
 • Kiosk Oświęcim ul. Olszewskiego
 • Sklep "Żabka" Oświęcim ul. Obozowa 13a
 • TRAFIKA Kaufland Oświęcim ul. Królowej Jadwigi 11
 • Sklep "Groszek"  Bobrek ul. Długa 23
 • Sklep Nr 1 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze ul. Wyspiańskiego 20
 • Sklep Nr 2 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze ul. Dworcowa 8
 • Sklep Nr 4 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze ul. Nosala 8
 • Sklep Nr 7 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze ul. Piłsudskiego 4
 • Sklep Nr 15 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze os. Paderewskiego 12
 • Sklep Nr 22 PSS Społem "GÓRNIK" Brzeszcze ul. Łokietka 6
 • Sklep ABC  Monowice ul. Dąbrówki 1
 • "Delikatesy Centrum" Bobrek ul. Nadwiślańska 152
 • "Delikatesy Centrum" Gorzów ul. Nowowiejska 43
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Gorzów ul. Nowowiejska 1a
 • UWAGA!!!
  Zbiorową sprzedaż biletów okresowych oraz sprzedaż wymagającą faktury VAT prowadzi wyłącznie kasa główna MZK Oświęcim.