Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

REGULAMIN
Funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu zwanego dalej „MZK”, miejsca instalacji kamer na terenach należących do spółki oraz w autobusach komunikacji miejskiej, zasady rejestracji obrazu, zapisu i usuwania informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Monitoring wizyjny stanowi własność Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.
w Oświęcimiu, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych (ADO)
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana w dalszej części RODO).

3. Regulamin monitoringu wizyjnego określa:
1) cel stosowania monitoringu wizyjnego;
2) zasady stosowania monitoringu wizyjnego;
3) zakres stosowania monitoringu wizyjnego;
4) zasady rejestracji i zapisu danych oraz sposób ich zabezpieczenia;
5) zasady udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2
Cel stosowania monitoringu
1. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest przede wszystkim zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców, pozostałych pracowników Spółki oraz osób przebywających na terenie MZK, a także zabezpieczenia mienia należącego do Spółki oraz podniesienia jakości świadczonych usług w tym w szczególności:

1) ograniczanie dostępu na teren obiektu osób nieuprawnionych, niepożądanych;
2) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenach należących do Spółki, w tym zapobiegania kradzieżom i dewastacjom;
3) zwiększenia bezpieczeństwa w autobusach komunikacji miejskiej należących do Spółki;
4) ograniczenia czynów chuligańskich oraz innych zachowań, niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z komunikacji miejskiej;
5) ograniczenia dewastacji oraz kradzieży w autobusach Spółki a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;
6) wyjaśniania sytuacji konfliktowych, skarg, reklamacji, zdarzeń drogowych, wypadków i uszkodzeń ciała;
7) wspomagania ustalania sprawców szkód lub kradzieży;
8) ograniczenia zachowań i zdarzeń nagannych, mogących wpływać negatywnie na działalność oraz wizerunek spółki.

§ 3
Miejsca stosowania monitoringu

1. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
1) Monitoringiem stacjonarnym:
a) Teren zajezdni oraz budynki i pomieszczenia przy ul. Leszczyńskiej 7;
b) Wnętrza autobusów.
2) Monitoringiem ruchomym:
a) Trasa przejazdu autobusów.

2. Wykaz miejsc objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

3. Wykaz pojazdów objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu

§ 4
Zakres stosowania systemu monitoringu wizyjnego

1. System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu składa się z:
1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku/autobusu w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
3) monitorów i komputerów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Monitoring wizyjny pomieszczeń i obszaru MZK jest prowadzony całodobowo.

3. Monitoring wizyjny jest prowadzony stale od chwili włączenia zasilania w pojeździe oraz do ok. 30 min. po wyłączeniu zasilania.

4. Nagrania z kamer są zabezpieczone w pojazdach przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez instalację rejestratorów w kabinach kierowców. Dostęp do nośników jest zabezpieczony zamkiem patentowym. Odczyt zapisu jest możliwy tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz dedykowanego oprogramowania.

5. Kamery nie mogą rejestrować obrazu miejsc, w których, mogłaby zostać naruszona prywatność oraz godność człowieka.

6. Dane z monitoringu wizyjnego zainstalowanego w autobusach przechowywane są nie dłużej niż przez okres 14 dni od dnia nagrania, natomiast na terenie zajezdni nie dłużej niż przez 30 dni, następnie są usuwane poprzez nadpisanie danych, chyba, że zarejestrowany obraz zostanie zabezpieczony i może być użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.


§ 5
Obowiązek Informacyjny

1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą sytemu monitoringu, jest spełniony w poniżej opisany sposób:
1) przy bramach wjazdowych na teren zajezdni umieszczone są tablice z informacją „teren monitorowany”;
2) wejścia do budynków objętych monitoringiem są oznakowane piktogramami z rysunkiem kamery informującymi o monitoringu wizyjnym, które umieszcza się w widocznych miejscach;
3) w autobusach umieszczono piktogramy informujące osoby korzystające z komunikacji miejskiej o stosowaniu systemu monitoringu wizyjnego;
4) niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej: www.mzk.oswiecim.pl.

2. Osoby przebywające w miejscach objętych monitoringiem wizyjnym wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.

3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem, które pomieszczenia są objęte monitoringiem. Osobą odpowiedzialną za przekazanie tych informacji jest pracownik kadr.

§ 6
Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego
    
1. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

2. Dostęp do zapisu nagrań z monitoringu posiada ADO oraz osoby, które są świadome odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez ADO oraz zobowiązują się do zachowania poufności. Wykaz osób upoważnionych do dostępu do zapisu nagrań z monitoringu wizyjnego stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także w związku z działalnością Spółki, upoważniony pracownik może zdecydować o przeglądzie zapisu oraz zabezpieczeniu nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. policji, sądom i prokuratorom itp., w ramach prowadzonych przez nie czynności, po wskazaniu podstawy prawnej żądania lub gdy nie narusza to prawa do ochrony wizerunku oraz prywatności innych zarejestrowanych monitoringiem wizyjnym osób, także stronie trzeciej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania wyżej wymienionego zapisu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności przez Prokurenta. Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu.

5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego lub toczącego się postępowania może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Osoba ta powinna zgłosić przedmiotowe zdarzenie w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. Spółka nie gwarantuje zabezpieczenia obrazu również ze względu na inny problem techniczny. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 5 do Regulaminu.


6. Monitory wyświetlające obraz z kamer  w czasie rzeczywistym znajdują się w:
a) dyspozytorni- obraz z placu zajezdni oraz budynków biurowych;
b) mistrzówce- obraz z pomieszczeń hal warsztatowych;
c) kabinie kierowcy autobusu- obraz z wnętrza autobusu oraz przebiegu trasy.

7. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych oraz zakładowego inspektora ochrony danych osobowych.

8. Czynności związane z udostępnianiem zapisów z monitoringu są ewidencjonowane w Rejestrze udostępnień zapisów z monitoringu w siedzibie Spółki, prowadzonym przez osoby upoważnione do przetwarzania danych pozyskanych z systemu monitoringu, stanowiącym Załącznik numer 6 do Regulaminu.

§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Prezes Zarządu.